Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trố mắt (vì ngạc nhiên); trợn tròn mắt