Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mắt lồi và to

    * Các từ tương tự:
    saucer-eyed