Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nô đùa ầm ĩ
  romp in; romp home
  thắng một cách dễ dàng
  romp home in a race
  thắng dễ dàng trong một cuộc chạy đua
  romp through
  (khẩu ngữ)
  thành công một cách dễ dàng; qua được một cách dễ dàng
  chị ta thi đỗ dễ dàng
  Danh từ
  sự nô đùa ầm ĩ
  have a romp about
  được dịp nô đùa ầm ĩ một chập

  * Các từ tương tự:
  romper, romper suit, romper-suit, rompers, rompingly, rompish, rompy