Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quần yếm (của trẻ con)

    * Các từ tương tự:
    romper-suit