Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) (cách viết khác romper-suit)
    quần yếm (của trẻ em)