Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dải, băng
  her hair was tied back with a black ribbon
  tóc chị ta có chiếc băng đen buộc ra đằng sau đầu
  thay băng (ruy băng) máy chữ
  gió xé rách buồm ra thành từng dải
  a ribbon of land stretching out into the sea
  một dải đất nhô ra biển

  * Các từ tương tự:
  ribbon development, ribboned