Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ribbon development /,ribəndi'veləpmənt/  

  • Danh từ
    [lối xây từng] dãy nhà hai bên đường xuất phát từ một đô thị