Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được tô điểm bằng những dải