Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retirement /ri'taiəmənt/  

 • Danh từ
  sự [cho] nghỉ hưu, sự [cho] hưu trí
  mới đây ở cơ quan tôi đã có nhiều người được cho nghỉ hưu
  he lives in retirement in the country
  ông ta nghỉ hưu về sống ở nông thôn
  early retirement
  nghỉ hưu non
  go into retirement
  nghỉ hưu
  come out of retirement
  trở lại làm việc

  * Các từ tương tự:
  retirement age, retirement pension