Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retirement pension /ri'taiəməntpen∫n/  

  • Danh từ
    trợ cấp hưu trí