Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retirement age /ri'taiəmənt'eidʒ/  

  • Danh từ
    tuổi nghỉ hưu