Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (toán học) bảng tính sẵn

    * Các từ tương tự:
    ready reckoner, ready reckoner book