Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ready reckoner /'redi'reknə/  

  • Danh từ
    (toán học) bảng tính sẵn

    * Các từ tương tự:
    ready reckoner book