Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ready reckoner book /redi 'rekənə bʊk/  

  • Danh từ
    tập bảng tính sẵn