Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chim ăn thịt

    * Các từ tương tự:
    raptores, raptorial