Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raptores /ræp'tɔ:ri:z/  

  • Danh từ số nhiều
    loài chim ăn thịt