Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

racketeering /rækətiətiŋ/  

  • Danh từ
    (xấu)
    sự làm tiền bằng thủ đoạn bất lương