Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preferred /pri'fə:d/  

 • Tính từ
  được thích hơn, được ưa hơn
  được ưu đâi, được ưu tiên
  preferred share
  cổ phần ưu tiên

  * Các từ tương tự:
  Preferred ordinary shares, preferred share, preferred shares, preferred stock