Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Preferred ordinary shares   

  • (Kinh tế) Cổ phiếu thường được ưu tiên