Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vốn tài chính
    Tài sản có khả năng chuyển hoán khác với tài sản vật chất của một công ty