Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cổ phiếu ưu tiên

    * Các từ tương tự:
    preferred shares