Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) đồ ngu
    mông, đít

    * Các từ tương tự:
    prate, prater, pratfall, praties, pratincole, prating, pratingly, pratique, prattle