Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philosopher /fi'lɒsəfə[r]/  

 • Danh từ
  nhà triết học, triết gia
  các triết gia Hy Lạp
  người bình thản trước mọi dục vọng, người bình thản trước mọi thử thách gay go
  người có triết lý sống
  (khẩu ngữ) người suy nghĩ sâu sắc về sự vật

  * Các từ tương tự:
  philosopher's stone, philosophers'stone