Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philosopher's stone /fi,lɒsəfəz'stəʊn/  

  • chất tạo vàng (chất tưởng tượng có thể biến mọi kim loại thành vàng)