Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơ thể; sinh vật
  nghiên cứu những sinh vật nhỏ trong nước
  cơ cấu; tổ chức
  the business is a largecomplicated organism
  cơ sở kinh doanh ấy là một cơ cấu rộng lớn và phức tạp