Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  bàn cãi, tranh luận
  nghi vấn
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) công kích, chống lại

  * Các từ tương tự:
  oppugnance, oppugnancy, oppugnant, oppugnantion