Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oppugnance /ɔ'pʌgnəns/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự công kích, sự chống lại