Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oppugnant /'ɔpsimæθ/  

  • Tính từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) công kích, chống lại

    * Các từ tương tự:
    oppugnantion