Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tuổi già
    tuổi già có thể nảy sinh nhiều vấn đề

    * Các từ tương tự:
    old-age pension, old-age pensioner