Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-age pensioner /,əʊldeidʒ'pen∫ənə[r]/  

  • Danh từ
    (viết tắt OAP) (cách viết khác pensioner, senior citizen)
    người hưởng trợ cấp tuổi già