Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-age pension /,əʊld eidʒ'pen∫n/  

  • Danh từ
    trợ cấp tuổi già

    * Các từ tương tự:
    old-age pensioner