Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người quan sát, người theo dõi
  người tuân theo, người tuân thủ
  a poor observer of speed restrictions
  một người ít tuân thủ mức hạn chế về tốc độ
  quan sát viên; dự tính viên
  an observer at a summit conference
  quan sát viên ở một hội nghị thượng đỉnh