Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nerveless /'nɜ:vlis/  

 • Tính từ
  yếu, cứng đờ
  the knife fell from her nerveless fingers
  con dao rơi từ những ngón tay cứng đờ của cô ta

  * Các từ tương tự:
  nervelessly, nervelessness