Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nervelessness /'nə:vlisnis/  

 • Danh từ
  (giải phẫu) sự không có dây thần kinh
  tính điềm tĩnh
  sự không có khí lực, tính mềm yếu, tính nhu nhược; tính hèn
  (thực vật học); (động vật học) sự không có gân (lá, cánh sâu bọ)
  tính lòng thòng, yếu ớt (văn)