Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nervelessly /'nɜ:vlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] yếu; không cử động được