Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lóng)
    bồ của một tên găng-xtơ

    * Các từ tương tự:
    mollification, mollify, mollusc, mollusca, molluscous, mollusk, molly, mollycoddle