Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  găng tay bọc riêng ngón cái tách khỏi các ngón kia
  găng tay [của người] bắt bong chày
  (khẩu ngữ) găng đánh quyền Anh
  (thường số nhiều) (lóng) tay, bàn tay

  * Các từ tương tự:
  mitten, mitten money