Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như mitt
    găng hở ngón (chỉ che lòng và mu bàn tay)

    * Các từ tương tự:
    mitten money