Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mitten money /'mitn mʌni/  

  • Danh từ
    (hàng hải),(từ lóng) phụ cấp trời lạnh (cho hoa tiêu)