Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mineral /'minərəl/  

 • Danh từ
  chất khoáng
  khoáng vật
  (thường số nhiều) nước khoáng

  * Các từ tương tự:
  mineral oil, mineral water, mineralisation, mineralise, mineralization, mineralize, mineralogical, mineralogist, mineralogy