Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mineral water /'minərəl,wɔ:tə[r]/  

  • Danh từ
    nước khoáng