Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mineral oil /,minərəlɔil/  

  • Danh từ
    dầu khoáng
    (Mỹ) paraffin lỏng