Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (dùng sau một gt)
  ở giữa
  in the midst of the crowd
  ở giữa đám đông

  * Các từ tương tự:
  midstream