Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

midstream /,mid'stri:m/  

 • Danh từ
  giữa dòng nước
  there's a fast current in midstream
  ở giữa dòng nước chảy xiết
  change (swap) horses in midstream
  xem horse
  in midstream
  ở giữa chừng, nửa chừng
  the speaker stopped in midstream, coughedthe started up again
  người nói dừng lại nửa chừng, ho một tiếng rồi lại tiếp tục