Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giữa
  from mid July to mid August
  từ giữa tháng bảy đến giữa tháng tám
  in mid winter
  vào giữa mùa đông

  * Các từ tương tự:
  mid-, mid-coefficient, mid-value, midday, midden, middle, middle age, middle C, middle class