Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nhạc)
    đô (ở giữa bàn phím đàn viôlông)

    * Các từ tương tự:
    middle class