Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle class /,midl'klɑ:s/  

  • Danh từ
    giai cấp trung lưu