Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều marksmen)
    tay thiện xạ

    * Các từ tương tự:
    marksmanship