Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marksmanship /'mɑ:ksmənship/  

  • Danh từ
    tài thiện xạ