Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marksmanship /ˈmɑɚksmənˌʃɪp/  

  • noun
    [noncount] :skill in shooting guns